Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Nower systems s.r.o. se sídlem Želivská 373/20, 198 00 Praha, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 112984, IČO: 274
52 395 (dále jen jako “Správce”) opravňujete vyplněním objednávky, registrací nebo
prohlížením webových stránek využívat Vaše osobní údaje.

Tímto Vás v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR)
společnost Nower systems s.r.o. informuje o tom, jaké informace o Vás shromažďujeme, z
jakého důvodu a jakým způsobem Vaše informace využíváme, jaká jsou Vaše práva ohledně
společností využívaných osobních údajů a jakým způsobem je u společnosti Nower systems
s.r.o. můžete uplatnit v souladu s GDPR nařízením.

Jaké údaje o Vás zpracováváme?
Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační
číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, údaje o Vašem
chování na našem webu. Tento rozsah je nezbytný pro uskutečnění obchodu, který si s námi
sjednáváte, za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy.
Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky
nebo v listinné podobě. 

Z jakého důvodu Vaše osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Účely zpracování

1. Zpracování na základě plnění smlouvy
Pokud s námi jako fyzická osoba uzavřete kupní smlouvu, zpracováváme vaše osobní údaje
za účelem plnění této smlouvy, dále Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich
objednávkách. 
Jestliže u nás objednáte dodání zboží jako zástupce právnické osoby nebo jako zaměstnanec
fyzické osoby OSVČ, zpracováváme za účelem plnění této smlouvy Vaše identifikační
a kontaktní údaje a údaje o objednávkách, a to na základě našeho oprávněného
zájmu spočívajícího v uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zastupujete.
To, že tyto údaje použijeme za účelem dodání zboží, znamená, že je použijeme zejména:

 • abychom s Vámi mohli o dodávce zboží komunikovat, například Vám zaslat potvrzení termínu;
 • pro potřeby platby za doručené zboží v případě úhrady dobírkou; v této souvislosti můžeme vaše údaje předat také našim dalším přepravním partnerům, jak je popsáno v části Komu Vaše osobní údaje předáváme?
 • v souvislosti s reklamací;
 • v souvislosti s Vašimi dalšími požadavky, se kterými se na nás obrátíte např. pomocí e-mailu nebo telefonu.

2. Plnění našich zákonných povinností (účetní a daňové předpisy)

3. Osobní údaje zpracováváme ještě za účelem přímého marketingu, a po ukončení
vzájemných obchodních vztahů také za účelem ochrany oprávněných zájmů správce.
Mezi tento oprávněný zájem řadíme potřebu případného dokazování v soudním řízení. Našim
oprávněným zájmem je tedy naše právní ochrana, a to po dobu běhu promlčecí lhůty.

Doba zpracování osobních údajů
Pro výše uvedené účely osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou. Proti tomuto
zpracování a jeho době máte právo uplatnit námitku. Z důvodu našeho oprávněného zájmu
uchováváme Vaše osobní údaje dalších 10 let po zániku smlouvy z důvodu naší ochrany v
případném soudním sporu, což odpovídá objektivní promlčecí lhůtě dle občanského zákoníku.
Některé z osobních údajů zpracováváme po dobu pevně stanovenou zvláštními právními
předpisy, zejména v oblasti daňové a účetní.

Komu Vaše osobní údaje předáváme?
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány naší společností jakožto správcem osobních údajů
výhradně pro naše interní potřeby a to pouze z výše uvedených důvodů. Vaše osobní údaje
v rámci realizace našich služeb předáváme také dalším subjektům, se kterými máme
uzavřenou smlouvu, v jejímž rámci chráníme Vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje
předáváme dopravní společnosti, která Vám doručuje zásilku, a to:

 • Česká pošta s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4
  Dále Vaše osobní údaje předáváme pouze za vymezeným účelem:
 • Advokátům, daňovým poradcům.
 • poskytovatelům SW služeb a dalším dodavatelé technologií, podpory a souvisejících služeb pro naše vnitřní procesy, kteří mají povolený on-line přístup do našich informačních systémů Dále Vaše osobní údaje, a to emailovou adresu a informaci o zakoupeném zboží
  předáváme pouze za vymezeným účelem sběru uživatelské zkušenosti:
 • portálu Heureka.cz
  Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci
  programu Ověřeno zákazníky, do kterého je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme
  pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o
  některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních
  sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků,
  vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme
  zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme
  předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adres

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů

1. Právo na přístup
Máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu je
zpracováváme a uchováváme, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je
mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních
údajů. Máte právo obrátit se na naší emailovou adresu info@kartyvbezpeci.cz se žádostí, jestli
a jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme.

2. Právo na opravu
V případě, že zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo úplné,
máte právo požadovat jejich opravu nebo doplnění, a to žádostí zaslanou na emailovou adresu
info@kartyvbezpeci.cz.

3. Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů
Náleží Vám právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které provádíme na
základě našeho oprávněného zájmu. Vaší námitce vyhovíme, pokud nebudeme mít závažné
oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

4. Právo na omezení práce s osobními údaji
Mezi Vaše práva patří i právo požadovat omezení námi zpracovávaných osobních údajů:

 • v případě, že Vaše osobní údaje již nebudeme potřebovat pro zajištění našich služeb,
  ale Vy je budete potřebovat pro uplatnění Vašich práv.
 • v případě, že bude zpracování Vašich osobních údajů protiprávní a Vy, namísto o
  vymazání, požádáte zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@kartyvbezpeci.czo omezení jejich použití
 • v případě, že nám sdělíte, že jsou námi zpracovávané osobní údaje nepřesné, a a to až
  do ověření jejich správnosti.
 • v případě, že vznesete námitku proti zpracování dle odstavce 3, a to do doby, než
  ověříme, zda naše důvody zpracování převažují nad Vašimi zájmy.

5. Právo na vymazání osobních údajů
V některých případech disponujete právem, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše
osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, za splnění některé z následujících
podmínek:

 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali,
 • došlo z Vaší strany k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná
  o údaje, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný oprávněný
  důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat;
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz. část Právo vznést námitku
  proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných
  zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování
  opravňovaly, nemáme nebo 
 • domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů  přestalo být v souladu
  s obecně závaznými předpisy. 

Předmětné právo na vymazání osobních údajů se ovšem neuplatní v případě, že zpracování
vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění našich právních povinnosti nebo
určení, výkon či obhajobu našich právních nároků.

6. Právo na poskytnutí údajů ve strojově čitelné formě
V případě, že nám zašlete, emailovou zprávu na e-mailovou adresu info@kartyvbezpeci.cz se
žádostí o poskytnutí námi zpracovávaných Vašich osobních údajů, zašleme Vám je ve
strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. *.xls, *.csv, nebo v
obdobném formátu).

7. Kontaktní údaje
Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz,
uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na emailovou
adresu info@kartyvbezpeci.cz. Na této adrese je Vám k dispozici osoba zodpovědná za
dodržování souladu s GDPR.
Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce.
Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni
tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho
zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.

8. Právo podat stížnost u úřadu na ochranu osobních údajů
V případě, že podle Vašeho názoru neplníme všechny naše právní povinnosti vzniklé v
souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů a Váš dotaz nebyl spolehlivě vyřešen ani
prostřednictvím emailové adresy info@kartyvbezpeci.cz, disponujete právem obrátit se na
úřad pro ochranu osobních údajů, a to buď na adrese sídla úřadu: Pplk. Sochora 27, Praha 7,
PSČ 170 00, na e-mailu posta@uoou.cz či jakoukoliv jinou cestou, kterou bude úřad na
ochranu osobních údajů akceptovat. Bližší informace o úřadu naleznete na webových
stránkách www.uoou.cz.