Obchodní podmínky

Společnost Nower systems s.r.o., IČ: 274 52 395, se sídlem Praha 9 - Kyje, Želivská 373/20, PSČ 198 00, zapsaná v OR Městského soudu v Praze, oddíl C., vložka 112984 (dále jen ,,Prodávající“) vydává podle § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

tyto obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.kartyvbezpeci.cz

I. Platnost a závaznost obchodních podmínek

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném Nower systems s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a Kupujícího (zákazník, spotřebitel vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na internetové adrese www.kartyvbezpeci.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), ve znění pozdějších právních předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li Kupujícím jiný subjekt než spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem(přičemž podle § 2158 odst. 1 občanského zákoníku platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 tohoto zákona nepoužijí. Objednáním zboží v internetovém obchodě provozovaném Nower systems s.r.o. vyslovuje a potvrzuje Kupující, stejně jako Prodávající, svůj závazek řídit se níže uvedenými podmínkami stejně, jako by byly tyto podmínky vytištěné a podepsané ve formě smlouvy.

2. Tyto obchodní podmínky se použijí, nebude-li mezi Kupujícím a Prodávajícím sjednáno písemnou formou jinak.

3. Ujednání uvedená přímo ve smlouvě, jejímž předmětem bude dodávka zboží společností Nower systems s.r.o., jakožto Prodávajícím (dále jen „smlouva“), mají přednost před těmito obchodními podmínkami. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

4. Tyto obchodní podmínky se též v případě uzavření smlouvy v jiné formě než písemné považují za součást takto uzavřené smlouvy.

II. Zboží a převod vlastnického práva

1. Zboží dodané Kupujícím je dodáváno v kvalitě odpovídající právním předpisům České republiky.

2. Údaje uvedené v propagačních materiálech, cenících, prospektech a dalších dokumentech Prodávajícího týkající se dodávaného zboží jsou pouze orientační a nezávazné.

3. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

III. Uzavření kupní smlouvy

1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny s informací o dani z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.Samostatně jsou pak ve webovém rozhraní uvedeny informace o doručování zboží v rámci území Slovenské republiky.

3. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: - objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), - způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a - informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

4. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Kupujícího“).

5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

6. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího.

7. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

IV. Cena zboží a platební podmínky

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby: - bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 2500318284/2010 (č. 2000477713/8330 v případě platby v EUR ze Slovenska), vedený u společnosti FIO Banka a.s.(dále jen „účet Prodávajícího“); - v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce;

2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tím není dotčeno ustanovení článku IV odst. 4 obchodních podmínek týkající se povinnosti zaplatit sjednanou kupní cenu předem. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná okamžikem uzavření kupní smlouvy.

4. Prodávající sdělí Kupujícímu potřebné bankovní spojení pro platbu předem. Prodávající odešle zboží Kupujícímu po uhrazení celé kupní ceny (připsáním na účet Prodávajícího).

5. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

6. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu před expedicí objednaného zboží a zašle Prodávajícímu spolu se zásilkou.

V. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

2. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 1 tohoto článku či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. V případě zaslání zboží obyčejným dopisem prostřednictvím České pošty se za den převzetí zboží považuje druhý pracovní den po odeslání zboží Prodávajícím Kupujícímu, pokud Kupující neprokáže jinak. Výše uvedená lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud Kupující v jejím průběhu odešle Prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zasílat Prodávajícímu, a to na adresu Jiří Veruňák – Karty v bezpečí, Brněnská 1457/29, 79601 Prostějov či na adresu elektronické pošty Prodávajícího info@kartyvbezpeci.cz. Pro odstoupení od kupní smlouvy je Kupující oprávněn použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy zveřejněný na stránkách Prodávajícího, pro zobrazení formuláře klikněte zde.

3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. V odst. 2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do 14 pracovních dnů ode dne odeslání odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. V případě odstoupení od smlouvy nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Náklady spojené s navrácením zboží zahrnují také náklady na vrácení zboží do původního stavu v případě, že zboží bylo poškozeno nebo jeví známky opotřebení, a to tehdy pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

4. V případě, že je vrácené zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky opotřebení a/nebo používání podle předchozí věty, bude zákazníkovi vrácena kupní cena zboží snížena o náklady vynaložené Prodávajícím na uvedení zboží do původního stavu. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé Prodávajícímu.

5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. V odst. 2 obchodních podmínek vrátí Prodávající kupní cenu spolu s náklady na dodání Kupujícímu do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení odstoupení od kupní smlouvy Kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím za podmínky, že Kupující vrátil Prodávajícímu zboží nebo prokázal-li, že zboží odeslal zpět Prodávajícímu(kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání Prodávajícím nabízený).

VI. Dodací lhůty a přeprava

1. Prodávající je povinen dodat zboží Kupujícímu v termínu stanoveném ve smlouvě.

2. Prodávající není odpovědný za nedodržení termínu dodání zboží z důvodu vyšší moci (zejména přírodní pohromy, války a jiné konflikty, stávky, veřejnoprávní překážky, překážky znemožňující dopravu), jakož ani v případě objektivních příčin, kvůli kterým není Prodávající schopen dodat zboží v termínu dodání zboží.

3. Prodávající je oprávněn v případě prodlení Kupujícího s placením v termínech splatnosti přerušit dodávku zboží, jedná-li se o postupné nebo vícečetné plnění. Způsob doručení zboží určuje Prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

5. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

VII. Reklamace

1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady (záruka za jakost při převzetí dle § 2161 občanského zákoníku.) Kupující je oprávněn reklamovat dodané zboží v případě, že se jeho kvalita nebo množství odlišuje od smluvního ujednání.

2. Při reklamaci je Kupující povinen uvést číslo faktury, druh zboží, reklamované množství, popis vady a nárok Kupujícího, jinak je neplatná.

3. Kupující je povinen provést prohlídku zboží při jeho převzetí. V případě, že zjistí jakékoliv vady, je povinen je neprodleně oznámit Prodávajícímu. V případě převzetí zboží musí být vady potvrzeny zástupci obou stran.

4. Vady nezjistitelné při prohlídce zboží je Kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po zjištění vady, nejpozději však v záruční době, je-li stanovena smlouvou nebo zákonem. Nároky z vad zboží se řídí ustanovením § 2099 a následujícími občanského zákoníku.

5. Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady uplatňuje Kupující u Prodávajícího na jím určené adrese Jiří Veruňák - Karty v bezpečí, Brněnská 1457/29, 796 01 Prostějov. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce ( www.coi.cz).

6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz .

VIII. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou,která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: - požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, - požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, Prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Prodávající nebo zpracovatel žádosti, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

11. Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá legislativě ohledně ochrany osobních údajů, včetně zejména Nařízení EU 2016/679. Zásady, kterými se zpracování Vašich osobních údajů řídí naleznete v zásadách o ochraně osobních údajů

IX. Doručování

1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

2. Zpráva je doručena: - v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem, - v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem, - v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít, - v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

X. Další ujednání

1. Kupující nesmí bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího pohledávky Prodávajícího za Kupujícím započíst, postoupit, zastavit či jakkoliv jinak zcizit či zatížit. Kupující též není oprávněn využít zadržovacího práva ke zboží Prodávajícího.

2. Všechny spory vznikající ze smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Obvodního soudu pro Prahu 9.

3. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

4. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

5. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

6. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

7. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny delším než 15 dnů je Prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy.

8. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování.

10. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12. Kontaktní údaje Prodávajícího: Nower Systems s.r.o., Želivská 373/20, 198 00 Praha 9 - Kyje
adresa pro doručování rovněž: Jiří Veruňák - Karty v bezpečí, Brněnská 1457/29, 79601 Prostějov, adresa elektronické pošty info@kartyvbezpeci.cz, telefon +420 776 759 956.

13. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2014.


Předchozí verze obchodních podmínek:
Obchodní podmínky platné od 17.5.2013 do 31.12.2013